Ubuntu 20.04 rendszer monitor és a Conky widgetek

Ubuntu 20.04 System Monitoring with Conky widgets

  • hálózati kártya nevét (enp0s3) valószínű módosítani kell
  • ha nincs nvidia kártya akkor érdemes törölni
  • lemezek nevét, csatolást is ellenőrizni kell, értelemszerűen módosítandó

# sudo apt install conky-all
# nano .conkyrc
# add lines

conky.config = {
	
	update_interval = 1,
	cpu_avg_samples = 2,
	net_avg_samples = 2,
	out_to_console = false,
	override_utf8_locale = true,
	double_buffer = true,
	no_buffers = true,
	text_buffer_size = 32768,
	imlib_cache_size = 0,
	own_window = true,
	own_window_type = 'normal',
	own_window_argb_visual = true,
	own_window_argb_value = 80,
	own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
	border_inner_margin = 6,
	border_outer_margin = 6,
	xinerama_head = 1,
	alignment = 'bottom_right',
	gap_x = 18,
	gap_y = 44,
	draw_shades = false,
	draw_outline = false,
	draw_borders = false,
	draw_graph_borders = true,
	use_xft = true,
	font = 'Ubuntu:size=14',
	xftalpha = 0.8,
	uppercase = false,
	default_color = 'FloralWhite',
	own_window_colour = '#000000',
	minimum_width = 280, minimum_height = 800,
	alignment = 'top_right',
};
conky.text = [[

#${time %H:%M:%S}${alignr}${time %d-%m-%y}
${voffset -16}${font sans-serif:bold:size=19}${alignc}${time %H:%M}${font}
#${voffset 4}${alignc}${time %A %B %d, %Y}
${voffset 4}${alignc}${time %Y. %B %d.}
${voffset 4}${alignc}${time %A}
#${font}${voffset -4}
#${font sans-serif:bold:size=12}SYSTEM ${hr 2}
${font sans-serif:normal:size=10}
${color CC9900}Rendszer ${hr 2}$color
${font sans-serif:normal:size=10}$sysname $kernel $alignr $machine
Host:$alignr$nodename
Uptime:$alignr$uptime
File System: $alignr${fs_type}
Processes: $alignr ${execi 1000 ps aux | wc -l}

${color CC9900}Videó ${hr 2}$color
#NVidia GeForce GPU $alignr ${nvidia gpufreq} Mhz
#Memory $alignr ${nvidia memfreq} Mhz
#Temperature $alignr ${nvidia temp} C
GPU: ${exec nvidia-smi --query-gpu=gpu_name --format=csv,noheader,nounits}
GPU Utilization: ${exec nvidia-smi | grep % | cut -c 61-63} %
VRAM Utilization: ${exec nvidia-smi | grep % | cut -c 37-40} MB
GPU Temperature: ${execi 60 nvidia-settings -query [gpu:0]/GPUCoreTemp -t} °C
#GPU Power Draw: ${exec nvidia-smi | grep % | cut -c 21-23} W

#${font sans-serif:bold:size=13}CPU ${hr 2}
${color CC9900}CPU ${hr 2}$color
${font sans-serif:normal:size=10}${execi 1000 grep model /proc/cpuinfo | cut -d : -f2 | tail -1 | sed 's/\s//'}
${font sans-serif:normal:size=10}${cpugraph cpu1}
CPU: ${cpu cpu1}% ${cpubar cpu1}
CPU: ${cpu cpu2}% ${cpubar cpu2}
CPU: ${cpu cpu3}% ${cpubar cpu3}
CPU: ${cpu cpu4}% ${cpubar cpu4}

#${font sans-serif:bold:size=13}MEMORY ${hr 2}
${color CC9900}Memória ${hr 2}$color
${font sans-serif:normal:size=10}RAM $alignc $mem / $memmax $alignr $memperc%
$membar
SWAP $alignc ${swap} / ${swapmax} $alignr ${swapperc}%
${swapbar}

#${font sans-serif:bold:size=13}DISK USAGE ${hr 2}
${color CC9900}Lemezek ${hr 2}$color
${font sans-serif:normal:size=10}/ $alignc ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr ${fs_used_perc /}%
${fs_bar /}
${font sans-serif:normal:size=10}/ $alignc ${fs_used /media/dankahazi/data-ssd} / ${fs_size /media/dankahazi/data-ssd} $alignr ${fs_used_perc /media/dankahazi/data-ssd}%
${fs_bar /media/dankahazi/data-ssd}

#${font Ubuntu:bold:size=13}NETWORK ${hr 2}
${color CC9900}Hálózat ${hr 2}$color
${font sans-serif:normal:size=10}Local IPs:${alignr}External IP:
${execi 1000 ip a | grep inet | grep -vw lo | grep -v inet6 | cut -d \/ -f1 | sed 's/[^0-9\.]*//g'}  ${alignr}${execi 1000  wget -q -O- http://ipecho.net/plain; echo}
${execi 1000 dig +short -6 myip.opendns.com aaaa @resolver1.ipv6-sandbox.opendns.com}
#${execi 1000 dig @resolver1.opendns.com ANY myip.opendns.com +short}
#${font sans-serif:normal:size=10}Down: ${downspeed enp3s0}  ${alignr}Up: ${upspeed enp3s0} 
#${color lightgray}${downspeedgraph enp0s3 80,130 } ${alignr}${upspeedgraph enp0s3 80,130 }$color

#${font sans-serif:bold:size=13}TOP PROCESSES ${hr 2}
${color CC9900}Folyamatok ${hr 2}$color
${font sans-serif:normal:size=10}Name $alignr  CPU%   MEM%${font sans-serif:normal:size=10}
${top name 1} $alignr ${top cpu 1}% ${top mem 1}%
${top name 2} $alignr ${top cpu 2}% ${top mem 2}%
${top name 3} $alignr ${top cpu 3}% ${top mem 3}%
${top name 4} $alignr ${top cpu 4}% ${top mem 4}%
${top name 5} $alignr ${top cpu 5}% ${top mem 5}%
#${top name 6} $alignr ${top cpu 6}% ${top mem 6}%
#${top name 7} $alignr ${top cpu 7}% ${top mem 7}%
#${top name 8} $alignr ${top cpu 8}% ${top mem 8}%
#${top name 9} $alignr ${top cpu 9}% ${top mem 9}%
#${top name 10} $alignr ${top cpu 10}% ${top mem 10}%
]];

 

Leave a reply

©2016 idStudio & SMThemes.com

Legjobb tárhely ajánlatok